„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“
citát: Jan Amos Komenský

Anglický jazykRuský jazykFrancúzsky jazykNemecký jazykŠpanielsky jazykSlovenský jazyk

Jazyková škola ELLI

Prejsť na obsah

Preklad

Preklad

Množstvo prekladu sa počíta v normostranách. Jedna normostrana zodpovedá 1800 znakom s medzerami. Počet znakov si viete overiť v MS Worde, v sekcii Nástroje – počet znakov. Výsledný počet znakov s medzerami sa vydelí  číslom 1800 (počet znakov v 1 normostrane). Výsledok je celkový počet normostrán a ten sa zaokrúhľuje smerom nahor.
Podľa Vašich požiadaviek Vám zabezpečíme preklady z/ do týchto jazykov:
 • slovenský
 • španielsky
 • anglický
 • taliansky
 • český
 • nemecký
 • maďarský
 • francúzsky
 • poľský
 • ruský
 • Komerčný alebo bežný preklad si môžete prevziať osobne, elektronickou poštou alebo poštovou zásielkou (objednávateľ platí náklady podľa cenníka Slovenskej pošty a.s.)
 • Overený preklad si môžete prevziať len buď osobne alebo poštovou doporučenou  zásielkou (objednávateľ platí náklady podľa cenníka Slovenskej pošty a.s.).
 • Overovanie kópií dokumentov – zabezpečíme overenie kópií dokumentov na matrike alebo u notára. Od klientov žiadame všetky náležité informácie (na aký úrad sa preklad dokumentu predkladá a pod.)
 • Prepisovanie rukou písaných textov do tlačenej verzie

Korektúra textu
 • 20 % prirážky k cene účtujeme, ak prekladateľ vyhotovuje preklad počas víkendu a sviatku pracovného pokoja
 • 50% prirážky k cene účtujeme, ak sa jedná o rýchly preklad (t.j. vyhotovený za 12 hodín a ak  počet presahuje 5 strán pôvodného textu)

Komerčný preklad
 Bežný preklad pre komerčné a nekomerčné účely.  Dá sa preberať aj elektronickou poštou (na rozdiel od úradne overených prekladov). Medzi bežné preklady patria napr.  preklady životopisu, žiadosti o zamestnanie,  neformálneho listu, abstraktov bakalárskych a  diplomových prác.
Úradný preklad
...alebo súdny overený preklad alebo preklad s pečiatkou je vyhotovený prekladateľom, ktorý je vedený v registri prekladateľov a tlmočníkom na Ministerstve spravodlivosti SR. K takémuto  prekladu patrí prekladateľská doložka, ktorá sa vystavuje v cieľovom jazyku,   s pečiatkou a podpisom prekladateľa. Dokazuje to, že preložený text vecne a správne zodpovedá verzii, ktorá je  v pôvodnom jazyku.
Úradný preklad sa vyžaduje napr. pre samosprávy, štátne úrady, univerzity, zamestnávateľov a iné inštitúcie.  K úradným prekladom patrí rodný list, sobášny list, úmrtný list, výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, diplomy a certifikáty, právne dokumenty ako sú plná moc, žaloby, zmluvy, závete, a iné súdne dokumenty.
Odborný preklad
Preklad s vysokou odbornosťou textu.  K takýmto prekladom patria napr. technické manuály, návody k obsluhe, technické dokumentácie, lekárske správy.
Korektúry textov
Poskytujeme jazykové korektúry (gramaticky, pravopisne  a štylisticky) Vami vyhotoveného textu, napr. bakalárskej a diplomovej práce, článkov, webových stránok,  reklamných materiálov, letákov a brožúr.  
Spôsob dodania  prekladu
Objednávateľ doručí dokument na preloženie: osobne, poštovou zásielkou  alebo  elektronickou poštou buď v tlačenej alebo písomnej verzii.
Preklad úradného dokumentu je možné z originálu (výpis z registra trestov)  alebo z kópie originálu (rodný list, vysvedčenie) overeným na matrike alebo overený notárom.

Doručenie prekladu objednávateľovi
 1. Komerčný alebo bežný preklad si môžete prevziať osobne, elektronickou poštou alebo poštovou zásielkou (objednávateľ platí náklady podľa cenníka Slovenskej pošty a.s.)
 2. Overený preklad si môžete prevziať len buď osobne alebo poštovou doporučenou  zásielkou (objednávateľ platí náklady podľa cenníka Slovenskej pošty a.s.).

Doplnkové služby
 1. Overovanie kópií dokumentov – zabezpečíme overenie kópií dokumentov na matrike alebo u notára. Od klientov žiadame všetky náležité informácie (na aký úrad sa preklad dokumentu predkladá a pod.)
 2. Prepisovanie rukou písaných textov do tlačenej verzie
Korektúra textu, Úradný preklad
Cenník prekladov

Komerčný/ bežný preklad (životopis, žiadosť, abstrakt)
13,00 Eur
Komerčný odborný preklad (zmluvy, návody, tech. dokumentcie, lekárske správy)
15,00 Eur
Úradný preklad
23,00 Eur
Overenie notárom/matrika
Podľa stanoveného cenníka matriky/notára
Doručenie prekladu poštou
Podľa stanoveného cenníka Slovenskej pošty a.s.
Korektúra textu
5,00 Eur / 1 hodina
Doplnkové služby – prepisovanie rukou písaných textov do tlačovej verzie
5,00 Eur
Vyhotovovanie úradne overených preložených kópií
5,00 Eur
Prirážka k cenníku
 1. 20 % prirážky k cene účtujeme, ak prekladateľ vyhotovuje preklad počas víkendu a sviatku pracovného pokoja
 2. 50% prirážky k cene účtujeme, ak sa jedná o rýchly preklad (t.j. vyhotovený za 12 hodín a ak  počet presahuje 5 strán pôvodného textu)
Učebné priestory:
M.R. Štefánika 4 (dom Fubor)
4. poschodie
94001  Nové Zámky
elli@elli.sk
0907 787 169 (Konateľka)
035/6402 137 (Kancelária)
ELLI s.r.o., (c) 2020
Návrat na obsah